SUN குழுமத்திலிருந்து வெளிவரும் காலை நாளிதழ்

காரியசித்திமாலை (காசிப முனிவர் இயற்றி, கச்சியப்பர் மொழிபெயர்த்தது)

2017-08-23@ 14:37:25

அபூர்வ ஸ்லோகம்

பந்தம்அகற்றும் அநந்த குணப்பரப்பும் எவன்பால் உதிக்குமோ
எந்தஉலகும் எவனிடத்தில் ஈண்டி இருந்து கரக்குமோ
சந்தமறை ஆகமங்கலைகள் அனைத்தும் எவன்பால் தகவருமோ
அந்த இறையாம் கணபதியை அன்புகூரத் தொழுகின்றோம்.

பொதுப் பொருள்:


எல்லாவிதமான பற்றுகளையும் அறுத்தும், நற்குணங்களின் உற்பத்தியிடமாகவும் இவ்வுலகையே உண்டாக்கியும், காத்தும், மறைத்தும் லீலைகள்  செய்பவனும் வேதங்களுக்கும் ஆகமங்களுக்கும் அறுபத்து நான்கு கலைகளுக்கும் தலைவனாக இருக்கும் முழுமுதற் கடவுளாம் விநாயகப்பெருமானை அன்புடன்  தொழுவோம்.

உலகமுழுவதும் நீக்கமற ஒன்றாய்நிற்கும் பொருள்எவன் அவ்
உலகிற் பிறக்கும் விவகாரங்கள் உறாதமேலாம் ஒளியாவன்?
உலகம்புரியும் வினைப்பயனை ஊட்டும் களைகண் எவன்அந்த
உலகமுதலைக் கணபதியை உவந்து சரணம் அடைகின்றோம்.

எல்லா உலகங்களையும் நீக்கமற, ஒருவனாய் நின்று காப்பவர், உலகில் நிகழும் மாற்றங்கட்கு அப்பால் ஆனவர். மேலாம் ஒளியானவர், உலக உயிர்களின்  வினைப்பயனைக் களைபவர், அவரே பெருந்தெய்வம் கணபதி ஆவார். அப்பெருந்தெய்வத்தின் திருவடிகளை மகிழ்வோடு சரண் அடைவோம்.

இடர்கள் முழுதும் எவனருளால் எரிவீழும் பஞ்செனமாயும்
தொடரும் உயிர்கள் எவனருளால் சுரர் வாழ்பதியும் உறச்செய்யும்
கடவுள் முதலோர்க்கு ஊறின்றி கருமம் எவனால் முடிவுறும் அத்
தடவு மருப்புக் கணபதி பொன் சரணம் சரணம் அடைகின்றோம்.

நம் துன்பங்கள் முழுவதும் யார் திருவருளால் தீயில் விழுந்த பஞ்சுபோல் பொசுங்குமோ, உலக உயிர்களை யார் அமரர் உலகில் சேர்ப்பிப்பாரோ, எக்கடவுள்  திருவருளால் நாம் செய்த பாபங்கள் தொலையுமோ அந்த நீண்ட தந்தங்களையுடைய கணபதியின் பொன்னார் திருவடிகளைச் சரண்அடைவோம்.

மூர்த்தியாகித் தலமாகி முந்நீர்கங்கை முதலான
தீர்த்தமாகி அறிந்தறியாத் திறத்தினாலும் உயிர்க்கு நலம்
ஆர்த்தி நாளும் அறியாமை அகற்றி அறிவிப்பான் எவன் அப்
போர்த்த கருணைக் கணபதியைப் புகழ்ந்து சரணம் அடைகின்றோம்.

எல்லா மூர்த்தங்களுக்கும் மூலமூர்த்தமாக இருப்பவரும், எல்லா ஊர்களிலும் எழுந்தருளி இருப்பவரும், கங்கை முதலான எல்லா நதிகளிலும்  நிறைந்திருப்பவரும், எல்லாவற்றையும் அறிந்தும் ஏதும் அறியாதார் போல் இருப்பவரும், எல்லா உயிர்களுக்கும் நாளும் நலம் புரிபவரும், அறியாமையை அகற்றி  நல்லறிவைத் தருபவரும் ஆகிய கணபதிப் பெருமானின் திருவடிகளைப் புகழ்ந்து நாம் சரண்அடைவோம்.

செய்யும் வினையின் முதல்
யாவன் செய்யப்படும் அப்பொருள் யாவன்
ஐயமின்றி உளதாகும் அந்தக் கருமப் பயன்யாவன்
உய்யும் வினையின் பயன்
விளைவில் ஊட்டிவிடுப்பான் எவன் அந்தப்
பொய்யில் இறையைக் கணபதியைப் புரிந்து சரணம்
அடைகின்றோம்.

செயல்களாகவும், செய்யப்படும் பொருட்களாகவும் இருப்பவர், எல்லாப் பொருட்களிலும் நீக்கமற நிறைந்திருப்பவர், நாம் செய்யும் வினைப்பயனாக இருப்பவர்.  அவ்வினைப் பயன்களில் இருந்தும் நம்மை விடுப்பவர், அவரே முழுமுதற் கடவுள் கணபதி ஆவார். அந்த மெய்யான தெய்வத்தை நாம் சரண் அடைவோம்.

வேதம் அளந்தும் அறிவரிய விகிர்தன் யாவன் விழுத்தகைய
வேதமுடிவில் நடம் நவிலும் விமலன் யாவன் விளங்குபர
நாத முடிவில் வீற்றிருக்கும் நாதன் எவன் எண்குணன் எவன்அப்
போத முதலைக் கணபதியைப் புகழ்ந்து சரணம் அடைகின்றோம்.

வேதங்களுக்கு எல்லாம் தலைவனாக இருப்பவனும், யாவராலும் அறிந்து கொள்ளுதற்கு அரிய மேலானவனாக இருப்பவனும், வேதத்தின் முடிவாக இருந்து நடம்  புரியும் குற்றமற்றவனும், வெட்டவெளியில் எழும் ஓங்காரத்தின் ஒலிவடிவாக இருப்பவனும், தன் வயத்தனாதல் - தூய உடம்பினன் ஆதல் - இயற்கை  உணர்வினன் ஆதல் - முற்றும் உணர்தல் - இயல்பாகவே பாசங்களில் இருந்து நீங்குதல் - பொருள் உடைமை - முடிவில் ஆற்றல் உடைமை - வரம்பில்  இன்பம் உடைமை - இவற்றை முறையே வடநூலார் குறிப்பிட்டதுபோல சுதந்தரத்துவம் விசுத்ததேகம்,; நிரன்மயான்மா, சர்வஞ்த்வம், அநாதிபேதம், அநுபதசக்தி,  அநந்தசக்தி, திருப்தி ஆகிய எட்டுக் குணங்களைக் கொண்டவனும் ஆன முழுமுதற் கடவுளாம் விநாயகப் பெருமானின் திருவடிகளைச் சரண் அடைவோம்.

மண்ணின் ஓர்ஐங்குணமாகி வதிவான் எவன் நீரிடை நான்காய்
நண்ணி அமர்வான் எவன் தீயின் மூன்றாய் நவில்வான் எவன்வளியின்
எண்ணும் இரண்டு குணமாகி இயைவான் எவன்வானிடை ஒன்றாம்
அண்ணல் எவன் அக்கணபதியை அன்பிற் சரணம் அடைகின்றோம்.

மண்ணில் ஐந்துவகையாக (குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம், நெய்தல், பாலை) இருப்பவரும், ஆற்றுநீர், ஊற்றுநீர், மழைநீர், கடல்நீர் என நான்காக இருப்பவரும்,  வேள்வித்தீ, சூரியன், சந்திரன் எனத் தீயில் மூன்றாக இருப்பவரும், காற்றில் புயற்காற்றாக இருப்பவரும், எங்கும் ஒன்றாய் இருக்கும் வான்வெளியாய்  இருப்பவருமாகிய விநாயகப் பெருமானின் திருவடிகளை அன்புடன் சரண் அடைவோம்.

பாசஅறிவில் பசுஅறிவில்
பற்றற்கரிய பரன்யாவன்
பாசஅறிவும் பசுஅறிவும்
பயிலப்பணிக்கும் அவன் யாவன்
பாசஅறிவும் பசுஅறிவும்
பாற்றிமேலாம் அறிவான
தேசன் எவன் அக்கணபதியைத் திகழச்
சரணம் அடைகின்றோம்.

எந்த பந்தமும்அற்றவன், பசுவாகியஆன்மாவும், பதியாகிய இறைவனும் அவனே! அறிவினால் அவனை அறிய முடியாது. அவன் பந்தமே இல்லாதவன். ஆனால்  எல்லா உயிர்களையும் பந்தப்படுத்துபவன். அவன் மேலானவன். அறிவுடையவன். அத்தகைய கணபதியை நாம் சரண் அடைவோம். பசு-பதி இரண்டுமே இறைவன்.  பசுபதியோடு ஒடுங்குவதே அழியா இன்ப நிலையாகும். இதையே துரியம், துரியாதீதம் என்று சைவ சித்தாந்தம் கூறும்.

நூற்பயன் இந்த நமது தோத்திரத்தை யாவன் மூன்று தினமும்மைச்
சந்திகளில் தோத்திரஞ் செயினும் சகல கரும சித்தி பெறும்
சிந்தை மகிழச் சுகம் பெறும் எண் தினம் உச்சரிக்கின் சதுர்த்தியிடைப்
பந்தம் அகல ஓர் எண்கால் படிக்கில் அட்டசித்தியுறும்.

இத்தோத்திரப் பாடல்களை மூன்று நாட்கள் சந்தியா நேரத்தில் யார் பாராயணம் செய்கின்றார்களோ அவர்கள் செய்யும் நற்காரியங்களில் வெற்றி பெறுவார்கள்.  தொடர்ந்து எட்டு நாட்கள் படித்தால் மனம் மகிழும்படியான நலம் பெறுவார்கள். சதுர்த்தியன்று நற்சிந்தையுடன் எட்டுத் தடவைகள் பாராயணம் செய்தால் அணிமா,  மகிமா, கரிமா, லஹிமா, பிராப்தி, பிராகாமியம், ஈசித்வம், வசித்வம் போன்ற (எட்டு) அட்டமா சித்துளையும் பெறுவார்கள்.

திங்கள் இரண்டு தினந்தோறும் திகழ ஒருபான்முறை யோதில்
தங்கும் அரசவசியமாம் தயங்க இருபத்தொருமுறைமை
பொங்கும் உழுவலால் கிளப்பின் பொருவின் மைந்தர் விழுக்கல்வி
துங்க வெறுக்கை முதற்பலவும் தோன்றும் எனச் செப்பிமறைந்தார்.

தொடர்ந்து இரு மாதங்கள் நாள்தோறும் முறையாகப் பாராயணம் செய்தால் அரசர்களும் வசியம் ஆவார்கள். தினமும் இருபத்தோரு முறை பாராயணம் செய்தால்  குழந்தைச் செல்வம், கல்விச் செல்வம் நலம் போன்ற சகல செல்வங்களும் வந்து சேரும்.

மேலும் செய்திகள்

Like Us on Facebook Dinkaran Daily News
 • ballon3

  பிரேசில் நாட்டில் கொரோனாவால் உயிரிழந்தவர்களுக்கு மரியாதை செலுத்தும் வகையில் வானில் பறக்கவிடப்பட்ட பலூன்கள்: புகைப்படங்கள்

 • police3

  அமெரிக்காவில் 8-வது நாளாக தணியாத போராட்டம்: அமைதி போராட்டத்தில் மண்டியிட்டு ஆதரவு அளித்த போலீசார்!!!

 • mkstalin3

  மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதியின் 97வது பிறந்தநாளையொட்டி மெரினா கடற்கரையில் உள்ள அவரது நினைவிடத்தில் மு.க.ஸ்டாலின் மரியாதை!!!

 • 03-06-2020

  03-06-2020 இன்றைய சிறப்பு படங்கள்

 • schoolopen3

  சிங்கப்பூரில் 2 மாதங்களுக்கு பிறகு பள்ளிகள் மீண்டும் திறப்பு: மாணவர்கள் முகக்கவசம் அணிந்து வருகை!!!

படங்கள் வீடியோ கல்வி சினிமா ஜோ‌திட‌ம்