SUN குழுமத்திலிருந்து வெளிவரும் காலை நாளிதழ்

வள்ளலாரின் வாக்கு அமுதுகள்

2017-02-06@ 15:20:33

“தமிழ்” என்னும் சொல்லுக்கிட்ட உரை தமிழ் என்பது த்அம்இழ் என்னும் ஐந்து அலகு நிலையுடைத்து. த், ம், ழ்: ஜடசித் கலை. அ, இ: சித்கலை அ அகண்டாகார சித்தை விளக்கும் ஓங்கார பஞ்சாக்கரத்துள் பதிநிலை அக்கரமாம். இ பதியை விட்டு நீங்காத சித்தை விளக்கும் வியவகாரத்தால் அனந்தாகார வியஷ்டி பேதங் காட்டும் ஜீவசித்கலை அக்கரமாம். பதி சிதாத்ம கலைகளுக் காதாரமாகி உயிரினுக்குடலையொத்துக் குறிக்கப்படும் த், ம், ழ் எழுத்துக்களுக் குரை: த் ஏழாவது மெய்; ம் பத்தாவதாகும்; ழ் 15வது இயற்கை உண்மைச் சிறப்பியல் அக்கரமாம். ஐந் தலகுநிலையும் உபய கலைநிலையும் மூன்று மெய்நிலையும் அமைந்துள்ளதும், சம்புபக்ஷத்தாரால் அனாதியாய்  சுத்த சித்தாந்த ஆரிஷ ரீதிப்படி கடவுள் அருளாணையால் கற்பிக்கப்பட்டதும், எப்பாஷைகளுக்கும் பிதுர்பாஷை யென்று ஆன்றோர்களால் கொண்டாடப்பட்டதும், இனிமை என்று நிருத்தம் சித்திக்கப் பெற்றுள்ளதுமான தமிழ் என்னும் இயற்கை உண்மைச் சிறப்பியல் மொழிக்குச் சுத்த சித்தாந்த பதஉரை:

த்  அ: தத்வரூபாதி சிவபோகாந்தமான தசகாரிய இயற்கை உண்மைக் கட்டளை நிலையில், முன் அலகு நிலைப்பொருள் கூறியவிடத்துக் குறித்த ஏழாவது நிலையாகிய த் என்பது சிவரூப இயற்கையுண்மைக் கட்டளையாம். அ  அகண்டாகார சித்கலா ரூப ஓங்காரத் துட்பொருட் பிரதம விலக்கிய வியக்தி அக்கரம். பன்னீருயிர் நிலையிற்றலையாய முதலக்கர மாதலில், அதுவே பிரமாதி பரசிவாந்த நவநிலைக்கும் அனாதியாதி காரணமாயுள்ள இயற்கையுண்மைப் பரிபூரணப் பொருளிலக்காம்.

என்னவே, சிவரூபமாகும் தகராகாசத்தில் சுத்த சிவமாகும் அருட்ஜோதியிணைந்துள்ள பூரணானந்த ஸ்வரூப பரபதி வியக்தமாயிற்று.
ம்  இ: சங்கார ப்ரணவமாகிய மகாரம் முக்தான்மாக்களுக்கு ஒளிவண்ணச் சதானந்தமாயும் பெத்தான்மாக்களுக்கு இருள் வண்ணமலரூபமாயும் இருந்து கற்பாந்தப் பிரளய முடிவின் சிருஷ்டி திதியாதிகளில் சிதான்ம சக்தியாகிய ஜீவனுக்கு அதிகரணமாகவும், முற்குறித்த பத்தாவது நிலயமாகிய ஆன்மாதாரமாகியும் உள்ளதெனப் பொருளாம்.

இ  பன்னீருயிர்நிலைகளில் மூன்றாம் நிலை உயிராகிய இகாரம் திரிகலா ஆன்மவருக்கத்தில் அபரமாகிய சகலாகலரையும் பரமாகிய பிரளயாகலரையும் கீழ்ப்படுத்தி அவ்விரு கூட்டத்தாருக்கும் மேற்பட்டு நின்ற சுத்த விஞ்ஞானகலராகிய சிதாத்மாக்களைச் சுட்டுகின்றதாம். என்னவே, ஆதார ஆதேயக் கூட்டுறவால் என்றுந் தோன்றி விளங்கும் சிதான்ம வருக்கங்கள் பரபதி லக்ஷியமாகிய பூரணானந்தத்திற்கு அனுபவிகளாக உரியவர்களெனக் குறிக்கொள்ளல் வேண்டும்.

ழ்: இந்தச் சிறப்பியல் அக்கரம் பதினெண் மெய்களில் பக்ஷமுடிபின் எண் குறிப்பில் நின்று, சிவயோக பூமியாகிய பரதகண்டத்தில் பௌராணிக தத்துவத்தாற் குறிக்கப்பட்ட ஐம்பத்தாறு தேசங்களுள் சுதேசந் தவிர மற்ற ஐம்பத்தைந்து தேச பாஷைகளிலும் இல்லாததாயும், பதினெண்ணிலமாகக் குறிக்கப்பட்ட செந்தமிழ் கொடுந்தமிழ் என்னும் இருமைக்கும் ஒற்றுமை உரிமையாயும், முத்துறைத் தமிழுக்குள் முதன்மைத் துறையானதும் இருக்கு யஜுர் சாமம் என்னும் சமஸ்கிருத வேதாத்திரயப் பொருள் அனுபவத்தை எளிதில் கற்றுணர்ந்து தெளிந்து அனுபவித்ததற்குப் பரமேசுரனது திருவருளைப் பஞ்சாக்ஷர முத்தொழிற் காரியமான பஞ்சதசாக்கரியால் பிரத்தியக்ஷானுபவம் சித்திக்கச் செய்யும்

நிலயமானதும், ஸ்ரீமாணிக்கவாசகர், சம்பந்தர், நாவரையர், சுந்தரர், திருமூலர் முதலிய மகாபுருஷர்களால் சாத்திர தோத்திரங்களாக அருளிச்செய்யப்பட்டிருக்கும் திருவாசகம், தேவாரம், திருமந்திரம் என்னும் பரமார்த்த ரகசியங்களை உடையதும், பலநாள் நைஷ்டிக அதிகரணம் பூண்டு போதகாசிரியர் சந்நிதியில் தாழ்ந்து சகபாடிகளோடு சூழ்ந்து சுர ஒலிபேதங்களைத் தேர்ந்து உழைப்பெடுத்து ஓதினாலும் பாடமாவதற்கு அருமையாயும், பாடமானாலும் பாஷ’யம், வியாக்கியானம், டீக்கா, டூக்கா, டிப்பணி முதலிய உரைகோள் கருவிகளைப் பொருள் கொள்ளத் தேட வேண்டியதாயும், அவ்வவைகளையும் தேடிக் கைவரினும் அக்கருவிகளால் போதகம் பெறவேண்டியதற்குப் பாஷ’யகாரர்கள்

வியாக்கியானகர்த்தர்கள் டீக்காவல்லபர்கள் டூக்காசூசகர்கள் முதலிய போதக உபபோதக ஆசாரியர்கள் கிட்டுவது அருமையில் அருமையாயும் இருக்கிற ஆரியம் மகாராட்டிரம் ஆந்திரம் என்ற பற்பல பாஷைகளைப் போலாகாமல், பெரும்பாலும் கற்பதற்கு எண்ணளவு சுருக்கமாயும், ஒலி இலேசாயும், கூட்டென்னுஞ் சந்தி அதிசுலபமாயும், எழுதவும் கவிசெய்யவும் மிக நேர்மையாயும், அக்ஷர ஆரவாரம் சொல்லாடம்பரம் முதலிய பெண்மை அலங்கார மின்றி எப்பாஷையின் சந்தசுகளையும் தன் பாஷையுள் அடக்கி ஆளுகையால் ஆண்டன்மையைப் பொருந்தியதுமான தற்பாஷைக்கே அமைவுற்ற ழ், ற், ன் என்னும் முடிநடு அடி சிறப்பியல் அக்கரங்களில் முடிநிலை இன்பானுபவ சுத்த மோனா தீதத்தைச் சுட்டறச் சுட்டும் இயற்கை உண்மைத் தனித்தலைமைப் பெருமைச் சிறப்பியல் ஒலியாம். உரை கூறிப்போந்த சுத்தசித்தாந்த ஆரிடரீதி முப்பதவுரைப் பொழிப்பு:

மருளியற்கை மலஇருளைப் பரிபாகசத்தியால் அருளொளியாக்கி, அதற்குள்ளீடான சிதாத்ம சிற்கலாசத்தி என்னும் சுத்த ஆன்மாவானது, தகர, ககன, நடன அருட்பெருஞ்ஜோதி என்னுஞ் சுத்த சிவானந்த பூரணத்தை சுத்த மோனாதீத வியலால் அனுபவிக்கும் இயற்கை உண்மையே தமிழ் என்னும் சொற்பொருள் சுட்டினவாறு காண்க. இதன் கருத்து யாதெனில்: தமிழ் மொழியே  அதிசுலபமாகச் சுத்த சிவானுபூதியைக் கொடுக்கு மென்பதாம். நிர்வாண சந்நியாசி திருவொற்றியூருக்குச் செல்லும் போதெல்லாம் வள்ளலார் வழக்கமாகத் தேரடித் தெரு வழியாகச் செல்வார். ஒரு முறை நெல்லிக்காய் பண்டாரம் சந்து வழியாய் வந்து கொண்டிருந்தார்.

அந்தச் சமயத்தில் அந்தத் தெருவிலே சந்நியாசி ஒருவர் ஆடை ஏதுமின்றி நிர்வாணமாக உட்கார்ந்து கொண்டு போவோரை, வருவோரையெல்லாம் கையைக் காட்டிக் காட்டி நாய் போகிறது, நரி போகிறது, சிங்கம் போகிறது என்றெல்லாம் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார். உண்மையில் அங்கே சென்று கொண்டிருந்தவர்கள் மனிதர்கள்தான். அவர்கள் உருவிலே மனிதராய் இருந்தனர். உள்ளத்தில் நாயாய், நரியாய், சிங்கமாய்த் தான் வாழ்ந்து வந்தனர். அவர்கள் மனித உருவிலே நடமாடிக் கொண்டிருக்கும் மிருகங்கள். அந்த வழியாய் வள்ளலார் வருவதைப் பார்த்த அந்த சந்நியாசி ஓர் உத்தம மனிதர் வருகின்றார் என்று கூறித் தன் கையால் அங்கத்தை மறைத்துக் கொண்டார். வள்ளலார் அவரிடம் ஏதோ கூறினார். அந்தச் சந்நியாசி அன்றைக்குப் பிறகு அங்கே காணவில்லை.

பிறகு விசாரித்ததில் அந்த சந்நியாசி வேலூர் சென்று அங்கே மடம் ஒன்று நிறுவி அந்த மடத்திலேயே சமாதி ஆனதாகச் சொல்கின்றனர். அந்த சந்நியாசியின் பெயர் பாலகிருஷ்ணன் என்றும், திருஞானசம்பந்தர் மீது கொண்ட அளவற்ற பக்தியால் ஞானசம்பந்தர் பாடிய தோடுடைய செவியான் என்ற பாடலின் முதலெழுத்தையும் தன் பெயரிலுள்ள முதலெழுத்தையும் இணைத்து ‘‘தோபா’’ சாமிகள் என்று பெயர் சூட்டிக் கொண்டு வாழ்ந்து மறைந்து விட்டதாகச் செய்தி. காட்டிற்குச் சென்று சிங்கத்தைப் பார்த்தால் சிங்கம் என்று தெரிகிறது. புலியைப் பார்த்தால் புலி என்று தெரிகிறது. நரியைப் பார்த்தால் நரி என்று தெரிகிறது. ஆனால் மனிதனைப் பார்த்தால் அவனிடம் எந்த மிருக குணம் உள்ளதோ அதனைக் காண முடிவதில்லை. ஏனெனில் மிருகங்களெல்லாம் மானிட உருவில் அல்லவா நடந்து கொண்டிருக்கின்றனர். வேறிடங்கேளேன் கந்தசாமி முதலியார் என்பவர் ராமலிங்கரை அணுகித் தன் வறுமை நிலையை விளக்கினார்.

செல்வந்தர் யாருக்கேனும் ஒரு கடிதம் கொடுத்தால் அக்கடிதத்தைக் காட்டித் தேவையான பொருள் பெற்று நிம்மதியாக வாழலாம் என்ற எண்ணத்தில் ராமலிங்கரிடம் ஒரு கடிதம் கேட்டார். ஏட்டால் கூட எவரிடமும் கேட்க மாட்டேன், எது வேண்டுமானாலும் இறைவனிடம்தான் கேட்பேன் என்று பொருள்படும்படி ஒரு பாட்டு எழுதிக் கொடுத்து விட்டார். ஏட்டாலும் கேள் அயல் என்பாரை நான் சிரித்து என்னைவெட்டிப் போட்டாலும் வேறிடங்கேளேன் என் ஆணைபுறம் விடுத்துக்கேட்டாலும் என்னை உடையானிடம் சென்று கேட்பனென்றே நீட்டாலும் வாயுரைப் பாட்டாலும் சொல்லி நிறுத்துவனே. காலைச் சுற்றிய பாம்பு ஒரு நாள் மாலை ராமலிங்கர் வியாசர்பாடியில் பிரசங்கம் செய்து முடித்து விட்டுச் சில அன்பர்களுடன் திரும்பி வந்து கொண்டிருந்தார். வழியில் ஒரு பாம்பு குறுக்கிட்டது. உடன் வந்த அனைவரும் அஞ்சி ஓடி விட்டனர். ராமலிங்கர் மட்டும் அப்படியே அசையாமல் நின்றார். அந்தப் பாம்பும் சிறிது நேரம் அவரது காலைச் சுற்றிக் கொண்டிருந்து விட்டு அகன்றது.

குறிப்பு : பாம்பு ராமலிங்கரின் காலைச் சுற்றிக் கொண்டபோது அவருடன் சென்றவர்களுள் மயிலை மகாவித்துவான் தணிகாசல முதலியாரும் ஒருவர். இந்தச் சம்பவத்தை ச.மு. கந்தசாமி பிள்ளை அவர்களிடம் மயிலை மகாவித்துவான் தணிகாசல முதலியார் அவர்களே நேரில் கூறியதாக ச.மு.க. தெரிவித்தார்.
வித்வான் கண்ணாடி சுப்பராய முதலியார் என்பவர் பல ஆண்டுகளாக வாத நோயால் அவதிப்பட்டு வந்தார். ஒரு நாள் இராமலிங்கரை அணுகித் தன் குறையை நீக்குமாறு வேண்டினார். இராமலிங்கரும் மனமிரங்கி அவருக்குத் திருநீறு அளித்து அவரைக் குணமாக்கினார். மகிழ்ந்த கண்ணாடி சுப்பராய முதலியார் இராமலிங்கர் மீது துதிப் பாடல் இயற்றிப் போற்றினார்.

அகத்தியனோ வான்மீகியோ ஆதிசேடன் தானோ மகத்துவமாம் சம்பந்தமாலோ சகத்திலகுஞ் சச்சிதானந்தத்தின் தண்ணளியோ என் என்பேன் மெச்சுமதி ராமலிங்கவேள். திருவலிதாயம் தற்போது பாடி என வழங்கும் திருவலிதாயம் சிவன் கோயிலுக்கு இராமலிங்கர் ஒரு முறை சென்றிருந்தபோது அந்தச் சிவலிங்கத்திற்கு கிழிந்து போன கந்தல் துணி ஒன்று சாத்தப்பட்டிருந்தது. இதைக் கண்ட இராமலிங்கர் மனம் பொறாது கந்தை சாத்தப்பட்டிருந்ததைப் பத்து பாக்களில் குறிப்பிட்டுள்ளார். படிப்போர் நெஞ்சமே கரையக்கூடிய அளவில் அப்பாட்டுக்கள் அமைந்துள்ளன. கோயிலுக்குச் சென்று வழிபடுவோர் சாமி சிலைக்குச் சாத்தியிருக்கும் துணியைப் பற்றிக் கவலைப்பட மாட்டார்கள். அதைக் கண்டு கொள்வதுகூட இல்லை.

ஆனால் இராமலிங்கர் கண்களுக்கோ அந்தக் கிழிந்த துணியைப் பூசகர் உடுத்தியதாகத் தோன்றவில்லை. இறைவனே உடுத்திக் கொண்டிருப்பதாகக் கண்டார். அவர் மனதில் கருணை வழிந்தது. இறைவா நீ உடுத்திக் கொண்ட கந்தையை நீக்கித் துணிந்து வேறொன்றை மாற்றுவார் இல்லையா, நீயே கந்தலைச் சுற்றிக் கொண்டிருந்தால் எனக்கு என்னத் தரப் போகிறாய், கந்தையைச் சுற்றிக் கொண்டு. ஐயோ, பரதேசி போல் இருந்தாயே. நீ பழங்கந்தையை உடுத்திக் கொண்டுள்ளாயே நீ யாருமற்ற அநாதையா, இந்தக் கந்தையை நீக்கித் துணிந்து ஒன்று உடுத்துவார் யாரும் இல்லையா என்று மனம் உருகிப் உருகிப் பாடுவார். நீ கந்தையைச் சுற்றிக் கொண்டுள்ளதைக் காண என் நெஞ்சம் கரைகின்றதே என்று உள்ளம் உருகி உருகிப் பாடுவார்.                                            

மேலும் செய்திகள்

Like Us on Facebook Dinkaran Daily News
 • 01-06-2020

  01-06-2020 இன்றைய சிறப்பு படங்கள்

 • 31-05-2020

  31-05-2020 இன்றைய சிறப்பு படங்கள்

 • 30-05-2020

  30-05-2020 இன்றைய சிறப்பு படங்கள்

 • 29-05-2020

  29-05-2020 இன்றைய சிறப்பு படங்கள்

 • 28-05-2020

  28-05-2020 இன்றைய சிறப்பு படங்கள்

படங்கள் வீடியோ கல்வி சினிமா ஜோ‌திட‌ம்